Zoznamy fráz: anglické frázy o ekonomike a biznise

ekonomika a biznis

Frázy o ekonomike, podnikaní a biznise
Na tejto stránke sú slovíčka a slovné spojenia, ktoré sa používajú v ekonomike, biznise a podnikaní. Obchodná angličtina je jednou z najdôležitejších oblastí angličtiny a preto frázy a slovná zásoba v tejto kategórii budú určite užitočné pre všetkých, čo angličtinu používajú pri svojej práci.Témy: ekonomické pojmy, financie, podnikanie

FRÁZA: PREKLAD:
1. in lieu of (something) namiesto niečoho
2. lump sum paušálna čiastka, celková, jednorazová suma
3. shell out vyhodiť, minúť peniaze
4. cutback škrty (finančné)
5. to spur stimulovať, podporiť
6. lending poskytovanie úverov, pôžičky
7. steep slump prudký pokles
8. bottom out odraziť sa od dna
9. tick up pohnúť sa nahor
10. high-roller niekto, kto zarába a míňa veľké prachy, na vysokej nohe
11. shortfall nedostatok, chýbajúce množstvo
12. big roll veľký balík peňazí
13. payrolls výplaty
14. take a loan vziať si pôžičku
15. run up (something) spôsobiť, že niečo narastie, prehĺbiť alebo naakumulovať dlžobu
16. credit line úverová linka
17. extra charges poplatky navyše
18. full time plný úväzok
19. straight job pevná a stabilná práca
20. takeover prevzatie (inej firmy)
21. to post a loss ohlásiť straty
22. property settlement delenie majetku
23. cash a check preplatiť šek
24. overrun prekročenie limitu
25. compensation mzda, výplata
26. knock off zľaviť z ceny
27. to be on sale byť vo výpredaji
28. mark down znížiť cenu
29. top-line predbežné, súhrnné čísla
30. product endorsement podpora produktu
31. pay down splatiť
32. get down to business venovať sa obchodným záležitostiam (vážnym veciam)
33. cutback znižovanie stavu alebo množstva
34. hot deal dobrá kúpa
35. largesse finančné dary, príspevky
36. blue-collar robotnícka trieda
37. sound (business) zdravý (podnik, firma)
38. pay off splatiť
39. sound business podnik v dobrej finančnej kondícii, zdravý podnik
40. budget cuts rozpočtové škrty
41. off the shelf pripravené priamo na predaj, na sklade
42. to plummet prudko poklesnúť
43. coworkers spolupracovníci, kolegovia
44. cold call náhodné volanie ľuďom za účelom predaja
45. landlord majiteľ bytu, nehnuteľnosti, správca
46. down payment akontácia, prvá splátka pri nákupe drahej veci alebo nehnuteľnosti
47. mortgage hypotéka
48. paper over zakrývať, kamuflovať
49. brick and mortar kamenný obchod
50. act on behalf konať v mene niekoho