Tag Archives: Základy angličtiny

Základy angličtiny: členy v angličtine

Domov > Blog > Angličtina pre začiatočníkov > Základy angličtiny: členy v angličtine ZÁKLADY ANGLIČTINY: ČLENY V ANGLIČTINE – NEURČITÝ A URČITÝ ČLEN V tomto článku nájdete základné vysvetlenie ako používať určitý a neurčitý členu v angličtine a niekoľko vzorových viet. Pripravujeme aj krátke cvičenia, ktoré vám poslúžia pri osvojení tejto gramatickej témy. Správne používanie… Read More »

Základy angličtiny: jednoduché frázy #3

Domov > Blog > Angličtina pre začiatočníkov > Základy angličtiny: jednoduché frázy #3 ZÁKLADY ANGLIČTINY: ZÁKLADNÉ ANGLICKÉ FRÁZY #3 Toto je tretí článok zo série o základných anglických frázach a vetách. Obsahuje ďalších 15 viet, ktoré sa môžete naučiť naspamäť a použiť ich v bežných životných situáciách. I am 21 years old. Mám 21 rokov.… Read More »

Základy angličtiny: jednoduché frázy #2

Domov > Blog > Angličtina pre začiatočníkov > Základy angličtiny: jednoduché frázy #2 ZÁKLADY ANGLIČTINY: ZÁKLADNÉ ANGLICKÉ FRÁZY #2 Toto je druhý článok zo série o základných anglických frázach a vetách, ktoré sa používajú v bežných životných situáciách. Vety sú určené pre začiatočníkov, aby získali základný prehľad o slovnej zásobe (všetky vety majú preklad do… Read More »

Základy angličtiny: otázky s WHY, WHERE, WHEN

Domov > Blog > Angličtina pre začiatočníkov > Základy angličtiny: otázky s WHY, WHERE, WHEN ZÁKLADY ANGLIČTINY: OTÁZKY POMOCOU WHY, WHERE, WHEN Slovíčka WHY, WHERE a WHEN sa taktiež používajú na tvorbu otázky, no na rozdiel od slovenčiny sa v angličtine nepovažujú za opytovacie zámená. Anglická gramatika ich zaraďuje medzi príslovky. My však nebudeme do… Read More »

Gramatika: prítomný čas jednoduchý a priebehový

Domov > Blog > Gramatika > Gramatika: jednoduchý/priebehový prítomný čas 1. JEDNODUCHÝ PRÍTOMNÝ ČAS (PRESENT SIMPLE) Jednoduchý prítomný čas je jedna zo základných gramatických foriem, s ktorými sa stretne každý začínajúci študent angličtiny. Pomocou jednoduchého prítomného času sa vyjadruje: dej v prítomnosti popisujúci aktuálny stav (John sits at the table; Mary stands by the window.)… Read More »

Základy angličtiny: predložky IN, ON, AT

Domov > Blog > Angličtina pre začiatočníkov > Základy angličtiny: predložky IN, ON, AT ZÁKLADY ANGLIČTINY: PREDLOŽKY IN, ON, AT (PREPOSITIONS IN, ON, AT) Predložky IN, ON a AT sa v angličtine používajú na vyjadrenie času aj miesta. Platí jedno pravidlo, ktoré má však podobne ako mnoho iných pravidiel, aj dosť veľa výnimiek. Ak sa… Read More »

Modálne slovesá v angličtine (CAN, MAY, MUST)

Domov > Blog > Angličtina pre začiatočníkov > Základy angličtiny: modálne slovesá MODÁLNE SLOVESÁ (MODAL VERBS) Správne ovládanie modálnych slovies patrí k pilierom anglického jazyka. Modálne slovesá sa tiež nazývajú spôsobové slovesá a vyjadrujeme pomocou nich: možnosť, schopnosť, povolenie, nepovolenie, zákaz, nutnosť (–> primárny význam) pravdepodobnosť, mieru istoty, neistoty (–> sekundárny význam) A. PRIMÁRNY VÝZNAM… Read More »

Základy angličtiny: zámená WHO, WHAT, WHICH

Domov > Blog > Angličtina pre začiatočníkov > Základy angličtiny: zámená WHO, WHAT, WHICH ZÁKLADY ANGLIČTINY: OPYTOVACIE ZÁMENÁ WHO, WHAT, WHICH (INTERROGATIVE PRONOUNS) Zámená WHO, WHAT a WHICH partia medzi takzvané opytovacie zámená (Interrogative Pronouns), pretože pomocou nich kladieme otázky. Tento článok stručne predstavuje ukážkové anglické vety s prekladom do slovenčiny, v ktorých sú použité… Read More »

Základy angličtiny: prídavné mená

Domov > Blog > Angličtina pre začiatočníkov > Základy angličtiny: prídavné mená ZÁKLADY ANGLIČTINY: PRÍDAVNÉ MENÁ (ADJECTIVES) Prídavné meno je slovný druh, ktorý popisuje vlastnosti vecí, osôb, zvierat atď. Prídavné mená môžeme rozdeliť podľa mnohých kritérií, napríklad: Čas: fast rýchly slow pomalý old starý Tvar: round okrúhly deep hlboký wide široký long dlhý short krátky… Read More »

Základy angličtiny: privlastňovacie zámená

Domov > Blog > Angličtina pre začiatočníkov > Základy angličtiny: privlastňovacie zámená ZÁKLADY ANGLIČTINY: PRIVLASTŇOVACIE ZÁMENÁ Privlastňovacie zámená sa v angličtine delia na nesamostatné a samostatné. Čo to znamená si hneď ilustrujeme na príklade: A. NESAMOSTATNÉ PRIVLASTŇOVACIE ZÁMENÁ: (POSSESSIVE ADJECTIVES) This is my car. – To je moje auto. This is her husband. – To… Read More »