Predprítomný čas v angličtine (present perfect)

By | 12. September 2016

Domov > Blog > Gramatika > Gramatika: predprítomný čas (present perfect)

PREDPRÍTOMNÝ ČAS (PRESENT PERFECT)

V tomto článku sa naučíte všetky prípady, kedy sa používa predprítomný čas v angličtine, rozdiel medzi prítomným a predprítomným časom a mnoho príkladov vo vetách.

V časti A si rozoberieme predprítomný čas jednoduchý a v časti B (nižšie) sa pozrieme na predprítomný čas priebehový.

Anglické časy: Prítomný čas | Predprítomný čas | Minulý čas | Budúci čas

A. JEDNODUCHÝ PREDPRÍTOMNÝ ČAS (PRESENT PERFECT SIMPLE)

Predprítomný čas je jedna z tých vetných konštrukcií, ktorá študentom angličtiny robí trochu problémy. Keďže slovenčina tento čas nepozná, no v angličtina sa používa veľmi často, poďme si vysvetliť, kedy je potrebné v angličtine použiť tento typ času.

Všeobecné pravidlo
Vo všeobecnosti platí, že predprítomný čas sa používa vždy, keď vyjadrujeme dej, ktorý sa odohral v minulosti, ale má nejakú súvislosť so súčasnosťou.

POZRITE SI CVIČENIE NA PREDPRÍTOMNÝ ČAS NA NAŠOM YOUTUBE KANÁLI:

Link na kanál: AnglickéFrázy – Online angličtina pre všetkých
Štruktúra vety:
Podmet (I, You, He, She, We, They) + pomocné slovesa TO HAVE + minulé príčastie slovesa (tretí stĺpec).

Príklad:
I (podmet) + have (pomocné sloveso) + lost (príčastie) + my mobile phone.

• pri pravidelných slovesách je minulé príčastie rovnaké ako minulý čas (work, worked, worked)
• pri nepravidelných slovesách sa minulý čas a minulé príčastie tvoria nepravidelne (do, did, done)
JEDNODUCHÝ PREDPRÍTOMNÝ ČAS VO VŠETKÝCH OSOBÁCH A ČÍSLACH:

PREDPRÍTOMNÝ ČASZÁPOROTÁZKA
I have done (my homework)I haven’t doneHave I done?
You have doneYou haven’t doneHave you done?
He/she/it has doneHe/she/it hasn’t doneHas he/she/it done?
We have doneWe haven’t doneHave we done?
You have doneYou haven’t doneHave you done?
They have doneThey haven’t doneHave they done?

Použitie:
V nasledujúcom zozname sú vysvetlené všetky prípady, kedy v angličtine treba použiť predprítomný čas.

 • Dej, ktorý sa začal v minulosti a pokračuje do súčasnosti:
  John has left the room. – John odišiel z izby. (pred nejakou chvíľou a stále je preč)
  I have lost my textbook. – Stratil som moju učebnicu. (a stále som ju nenašiel)
 • Keď sa časové obdobie, na ktoré odkazujeme, ešte neskončilo:
  I have heard this song three times this week. – Túto pesničku som počul tento týždeň už trikrát.
  Paul has passed 3 exams this month. – Paul spravil tento mesiac tri skúšky.
  It has rained a lot this summer. – Toto leto veľa pršalo.
 • Dej, ktorý sa opakoval v neurčitom čase medzi minulosťou a prítomnosťou:
  We have visited this city many times. – Toto mesto sme navštívili veľakrát.
  I have been to London several times. – Bol som Londýne niekoľkokrát.
 • Činnosti, ktoré sa skončili v nedávnej minulosti:
  I have just finished watching TV. – Práve som prestal pozerať televízor.
  I have just finished my homework. – Práve som dokončil svoju domácu úlohu.
 • Keď presný čas činnosti nie je známy alebo je nepodstatný:
  Mike has studied economics. – Mike študoval ekonomiku.
  Jane has travelled a lot in her life. – Jane v živote veľa cestovala.
test na predpritomný čas TEST: Testy na predprítomný čas v angličtine >>

POMÔCKA NA POUŽITIE PREDPRÍTOMNÉHO ČASU:

Na správne použitie predprítomného času môžeme využiť nasledujúcu pomôcku. Predprítomný čas použite vtedy, ak sa vo vete vyskytujú tieto slová:

ever (niekedy), never (nikdy), already (už), recently (nedávno), yet (ešte), so far (doteraz, dosiaľ), for a long time (dlhú dobu), just (práve), since (od nejakého obdobia)

Príklady:
Have you ever been to Prague? – Bol si niekedy v Prahe?
I have never seen this movie. – Nikdy som nevidel ten film.
This kid has been quiet so far. – Dieťa bolo doteraz ticho.
I have already finished the school. – Už som skončil školu.
I have seen Beth recently and she looks great. – Nedávno som videl Beth a vyzerá úžasne.
SKRÁTENÝ TVAR POMOCONÉHO SLOVESA HAVE/HAS:

V bežnej hovorovej angličtine často dochádza k skracovaniu pomocného slovesa HAVE resp. HAS. Toto je dobré mať stále na pamäti, pretože skrátený tvar v tretej osobe (has) je rovnaký ako skrátený tvar slovesa TO BE (is). Z kontextu (z tvaru významového slovesa – v našom príklade nižšie je to sloveso “lived”) potom musíme vedieť určiť, že ide práve o predprítomný čas.

Príklad:
He has lived here for 4 years. –> sa v hovorovej angličtine povie –> He’s lived here for 4 years.

Takýto skrátený tvar sa ešte častejšie používa pri priebehovom tvare, ktorý je popísaný nižšie.

Príklad:
He has been studying English since 2010. –> sa v hovorovej angličtine prakticky vždy vysloví resp. napíše –> He’s been studying English since 2010.

PREDPRÍTOMNÝ ČAS versus MINULÝ ČAS

Ak chceme použiť správny čas, musíme si uvedomiť, či má daný dej súvislosť s prítomnosťou. Ak sa teda nejaký dej stal:
1. v dávnej minulosti,
2. hovoríme o človeku, ktorý už nežije,
3. dej sa odohral v konkrétnom čase v minulosti => vo všetkých troch prípadoch používame minulý čas.

Príklady na minulý čas:
Geometry was invented in ancient Greece. (stalo sa to veľmi dávno)
Ernest Hemingway wrote many great novels. (E. Hemingway už nežije)
This show finished 10 minutes ago. (show skončila presne pred 10 minútami)

Príklady na predprítomný čas:
Many new technologies have been invented recently. (stalo sa to nedávno)
Tim is a blogger. He has written many interesting articles. (Tim žije a môže napísať ďalšie články)
This movie has already finished so we are going home. (film sa už skončil v nejakom neurčitom momente v nedávnej minulosti)
B. PREDPRÍTOMNÝ PRIEBEHOVÝ ČAS (PRESENT PERFECT CONTINUOUS)

Štruktúra vety:
Podmet (I, You, He, She, We, They) + HAVE/HAS BEEN + priebehový tvar slovesa.
I have been living in Toronto for many years.Listen
Žijem v Toronte už mnoho rokov.

 • Ak hovoríme o deji alebo činnosti, ktorá sa začala v minulosti, má dosah do prítomnosti a predpokladá sa, že bude pokračovať do budúcnosti, použijeme predprítomný priebehový čas. V tomto prípade ho prekladáme do slovenčiny prítomným časom.
  Príklady:

  I have been studying English for ten years. – Študujem angličtinu už 10 rokov. (a predpokladám, že ju ešte nejaký čas budem študovať)
  John has been working in the garden since 10am. – John pracuje v záhrade od desiatej. (a asi ešte bude nejaký čas pracovať)
  We have been waiting here for about an hour! – Čakáme tu zhruba hodinu! (a stále sme sa nedočkali)
  I have been writing this presentation since morning. – Píšem tú prezentáciu od rána. (a stále nie je hotová)

 • Predprítomný priebehový čas použijeme aj v prípade, že dej sa začal v minulosti, ale skončil sa nedávno a má dosah na prítomnosť. V tomto prípade ho prekladáme minulým časom.
  Príklady:

  You look tired. Have you been working hard? – Vyzeráš unavený. Pracoval si ťažko?
  I have been painting my room, so my hands are dirty. – Maľoval som svoju izbu, takže mám špinavé ruky.

test na predprítomný čas TEST: Testy na predprítomný čas v angličtine >>

Páči sa ti tento príspevok?
Zdieľaj ho na sociálnych sieťach a odporuč ho svojim priateľom.