Podmienkové vety v angličtine (kondicionály)

By | 6. September 2016

Domov > Blog > Gramatika > Gramatika: podmienkové vety (kondicionály)

KONDICIONÁLY ALEBO PODMIENKOVÉ VETY (CONDITIONALS)
Podmienkové vety predstavujú vetnú konštrukciu, v ktorej sa nachádza hlavná veta (main clause) a podmienka (if clause) tvorená pomocou slovíčka IF. Sú to také typy viet, kedy chceme povedať „čo by sa stalo, keby sa niečo splnilo/nesplnilo…“.

Príklady v slovenčine:
„Keby si sa bol býval lepšie učil, mohol si byť doktorom.“
„Ak dostanem túto prácu, kúpim si auto.“

Z týchto príkladov vidieť, že reálnosť podmienky môže byť rôzna – niektoré podmienky už určite splnené nebudú, iné sú ešte reálne splniteľné. Podobne sa podmienky môžu vzťahovať na prítomnosť, minulosť alebo budúcnosť a podľa týchto kritérií sa aj podmienkové vety rozdeľujú.

Aké typy podmienkových viet existujú:
V angličtine rozlišujeme 4 kondicionály (podmienkové vety):

0. NULTÝ KONDICIONÁL
Nultým kondicionálom sa vyjadrujú jasné fakty, základné pravdy, ktoré pri splnení danej podmienky vždy platia.

Štruktúra:
IF + jednoduchý prítomný čas (present simple) -> jednoduchý prítomný čas (present simple)

Príklady:
If people don’t use a sun lotion, they get burned. – Ak ľudia nepoužívajú opaľovací krém, spália sa.
If you drop the plate, it breaks. – Ak pustíš tanier na zem, rozbije sa.
If you boil the water, it’s safe to drink. – Ak vodu prevaríš, môže sa bezpečne piť.
If animals don’t have an access to water, they die. – Ak zvieratá nemajú prístup k vode, zomrú.

1. PRVÝ KONDICIONÁL
Prvý kondicionál používame, keď hovoríme o tom, čo sa stane, ak sa splní nejaká podmienka. Keďže podmienka je reálna a vzťahuje sa na súčasnosť alebo blízku budúcnosť, v hlavnej vete (vo výsledku) použijeme budúci čas, na opis situácie, ktorá sa s určitosťou stane. Môžeme tiež použiť modálne slovesá MAY a MIGHT na opísanie situácie, ktorá môže nastať s nejakou pravdepodobnosťou.

Štruktúra:
a. IF + jednoduchý prítomný čas (present simple) -> budúci čas (future simple)
b. IF + jednoduchý prítomný čas (present simple) -> modálne sloveso MAY, MIGHT

a. Príklady na prvý kondicionál s budúcim časom:
If it rains tomorrow, we will stay at home. – Ak bude zajtra pršať, zostaneme doma.
If you tell the truth, I won’t call the police. – Ak povieš pravdu, nezavolám políciu.
If John wins this game, he will be a champion. – Ak John vyhrá túto hru, bude šampión.
I will be very sad, if you leave now. – Budem veľmi smutná, keď teraz odídeš.
If I win the lottery, I will buy a new house. – Ak vyhrám v lotérii, kúpim si nový dom.

b. Príklady na prvý kondicionál s modálnym slovesom MAY alebo MIGHT:
If it snows tomorrow, we may go skiing. – Ak bude zajtra snežiť, možno pôjdeme lyžovať.
We might go home earlier, if the weather is bad. – Možno pôjdeme domov skôr, ak bude počasie zlé.
If Mary doesn’t go to the party, I may not go either. – Ak Mary nepôjde na večierok, ja asi tiež nepôjdem.

2. DRUHÝ KONDICIONÁL
Druhý kondicionál sa podobne ako prvý kondicionál vzťahuje na situácie v prítomnosti alebo blízkej budúcnosti, no základný rozdiel je v tom, že splnenie podmienky je veľmi nepravdepodobné.

Štruktúra:
IF + jednoduchý minulý čas (past simple) -> WOULD + sloveso

Druhý kondicionál sa používa na vyjadrenie dvoch situácií:
a. keď hovoríme o situáciách v budúcnosti, ktoré sa s veľkou pravdepodobnosťou nestanú. Sú to obvykle hypotetické alebo vysnívané situácie, ako napríklad výhra v lotérii, stretnutie s prezidentom a podobne.

Príklady:
If I had a million euros, I would buy a house. – Keby som mal milión eur, kúpil by som si dom.
If I met a president, I would say hello. – Keby som stretla prezidenta, povedala by som mu ahoj.
If you had 10,000 dollars, what would you buy? – Keby si mala 10,000 dolárov, čo by si si kúpila?

b. keď hovoríme o situáciách v súčasnosti, ktoré nie sú pravdivé alebo sú nemožné

Príklady:
If I were you, I wouldn’t talk about it before your boss. – Keby som bol tebou, nehovoril by som o tom pred tvojim šéfom.
If I knew his e-mail address, I would write him. – Keby som vedel jeho e-mailovú adresu, napísal by som mu.

3. TRETÍ KONDICIONÁL
Tretí kondicionál sa vzťahuje na minulosť. Vyjadruje, čo by sa stalo v minulosti, keby bola ešte predtým v minulosti splnená nejaká podmienka. V čase, keď o tom hovoríme však už vieme, že podmienka splnená nebola a tretím kondicionálom v podstate vyjadrujeme „čo by sa bolo bývalo stalo, keby…“

Štruktúra:
IF + predminulý čas (past perfect) -> WOULD/COULD HAVE + príčastie minulé slovesa

Príklady:
If you had studied harder, you could have been a doctor. – Keby si bol býval poriadne študoval, mohol si byť doktor.
If I hadn’t lived in England, I would have never learned English. – Keby som nežil v Anglicku, nikdy by som sa nenaučil po anglicky.
I wouldn’t have missed the train, if I had woken up earlier. – Nezmeškal by som vlak, keby som vstal skôr.