Minulý čas jednoduchý a priebehový

By | 6. September 2016

Domov > Blog > Gramatika > Gramatika: minulý čas v angličtine

MINULÝ ČAS V ANGLIČTINE (PAST TENSE)

Angličtina rozlišuje minulý čas jednoduchý a priebehový a toto delenie sa rovnako vyskytuje aj v prítomnom, budúcom aj predprítomnom čase.

Anglické časy: Prítomný čas | Predprítomný čas | Minulý čas | Budúci čas

A. JEDNODUCHÝ MINULÝ ČAS (PAST SIMPLE)

Použitie:
Vyjadruje dej, ktorý sa odohral v konkrétnom čase v minulosti, a ktorý sa už skončil. Spája sa so slovami, ktoré vyjadrujú konkrétnu minulosť, ako napríklad yesterday, last week, last year a podobne.

Mary visited her parents last week.Listen
Mary navštívila svojich rodičov minulý týždeň.

Vo väčšine prípadov sa tvar slovesa končí na –ed (pravidelné slovesá). V prípade, že vo vete je nepravidelné sloveso (zoznam nepravidelných slovies je tu), používame minulý tvar daného slovesa (druhý stĺpec).

Jednoduchý minulý čas v angličtine

Príklady na minulý čas (pravidelné slovesá):
I worked at my uncle’s farm last summer. – Minulé leto som pracoval na strýkovej farme.
We played volleball on Sunday. – V nedeľu sme hrali volejbal.
Mary watched TV on Monday evening. – Mary pozerala televíziu v pondelok večer.
I visited London few years ago. – Londýn som navštívil pred niekoľkými rokmi.

Príklady na minulý čas (nepravidelné slovesá):
W.A. Mozart was a famous Austrian composer. – W.A. Mozart bol slávny rakúsky skladateľ.
Peter did a lot of work on this project. – Peter urobil veľa práce na tom projekte.
John went for a hike last week. – John šiel minulý týždeň na túru.
E. Hemingway wrote many interesting novels. – E. Hemingway napísal mnoho zaujímavých románov.
Tri nepravidelné slovesá, ktoré je dobré vedieť:

NEURČITOKMINULÝ ČASMINULÉ PRÍČASTIE
1. TO BEwas/werebeen
2. TO HAVEhadhad
3. TO DOdiddone

Otázka a zápor:
Otázka a zápor sa v minulom čase tvorí použitím pomocného slovesa DID resp. DID NOT, ktoré sa kontrahuje na DIDN’T.

Platia tieto pravidlá:
– tvar pomocného slovesa je rovnaký pre všetky osoby a čísla,
– plnovýznamové sloveso (napríklad wait) sa povie v neurčitku bez „to“ (platí pri otázke aj zápore),
– v otázke sa mení slovosled nasledovne:

Štruktúra otázky v minulom čase:
pomocné sloveso (DID) + osoba (JOHN) + plnovýznamové sloveso (WORK) + AT HOME YESTERDAY?

Príklad na otázku a zápornú odpoveď v minulom čase:
Otázka: Did you go to Prague with your friends?
Zápor: No, I stayed at home. I didn’t go there with them.

Otázka: Did Tom write this email?
Zápor: No, he didn’t write it. I think Frank wrote it.

Otázka: Did your parents stay in Hotel Plazza?
Zápor: No, they didn’t stay in Hotel Plazza. They stayed in Hotel Intercontinental.
B. MINULÝ PRIEBEHOVÝ ČAS (PAST CONTINUOUS)

Použitie:
Ak rozprávame o dejoch, ktoré sa vyskytli v konkrétnom čase v minulosti a trvali určitú dobu, použijeme minulý priebehový čas.

Dorothy was playing with her dog in the morning.Listen
Dorothy sa ráno hrala so svojim psom.

Existuje niekoľko prípadov použitia:

• Keď vyjadrujeme dva deje, ktoré prebiehali súčasne v určitom čase v minulosti
My mother was cooking dinner and I was studying for my exams. – Mama varila večeru a ja som sa učil na skúšky.

• Keď vyjadrujeme dej, ktorý prebiehal v minulosti, keď sa odohral iný dej
My wife was watching TV when I came home. – Keď som prišiel domov, moja žena pozerala televíziu.

• Keď vyjadrujeme dej, ktorý prebiehal v minulosti a bol prerušený iným dejom
John was waiting for the bus, when the phone rang. – John čakal na autobus, keď zazvonil telefón.

Pozor na tieto situácie:
Ak hovoríme o trvalej a dlhodobej situácii, ktorá prebiehala v minulosti, použijeme jednoduchý minulý čas a nie priebehový čas. (When she was a teenager, she played basketball). Ak však táto situácia bola iba dočasná, použijeme minulý priebehový čas. (She was playing basketball everyday during her summer vacation).

! MINULÝ PRIEBEHOVÝ ČAS SA S NIEKTORÝMI SLOVESAMI NEPOUŽÍVA, napríklad know, want, believe, like.
TEST: Testy na minulý čas v angličtine >>

Páči sa ti tento príspevok?
Zdieľaj ho na sociálnych sieťach a odporuč ho svojim priateľom.