FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

bend the rules [slovné spojenie]
1.
prekrútenie pravidiel
It would take a bending of the rules of reality, for any of Romney’s competitors to overtake him in the delegate hunt.
Vyžadovalo by to prekrútenie pravidiel reality, aby ktorýkoľvek z Romneyho protivníkov dokázal v získavaní delegátov Romneyho ešte predbehnúť.
Zdroj:
2.
upraviť si pravidlá, urobiť výnimku
AMY: Well, technically, we are supposed to fuck at the next stop. NICK: Yeah, in keeping with tradition. AMY: But I might be willing to bend the rules this once.
AMY: Teoreticky by sme mali šukať až na ďalšom zastavení. NICK: Hej, v súlade s tradíciou. AMY: Ale pre tentokrát možno urobím výnimku.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.